Deducerea personală în 2023: Aveți copii minori în întreținere? Acordarea deducerilor se face după reguli noi

361

In 2023, deducerile personale se acorda salariatilor dupa noi reguli prevazute de Codul Fiscal.

Asadar, parintii copiilor cu varsta pana in 18 ani si care frecventeaza o institutie de invatamant pot beneficia de 100 lei lunar deducere personala suplimentara pentru fiecare copil, indiferent de venitul obtinut de acestia. Atentie, beneficiul este acordat doar unuia dintre parinti.

Ce este deducerea personală

Conform OG 16/2022 s-a stabilit ca, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, deducerea pentru salariati, care este o suma cu care se micsoreaza baza impozabila la veniturile salariale pentru ca, in final, salariatul sa nu mai plateasca asa de multi bani la stat, sa aiba doua componente:

– deducerea personala de baza
– deducerea personala suplimentara

Deducere personala de baza in 2023

Deducerea personala de baza se acorda salariatilor care au un venit brut lunar de pana la 2.000 lei peste nivelul salariului minim garantat in plata (salariul minim actual fiind de 3.000 lei). Deducerile personale de baza se stabilesc potrivit urmatorului tabel:

Deducere personala suplimentara 2023
Deducerea personala suplimentara se acorda salariatilor astfel:
– 15% din salariul de baza minim brut pe tara pentru persoanele fizice cu varsta de pana la 26 de ani, care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara;
– 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 de ani, daca acesta este inscris intr-o unitate de invatamant, parintelui (adoptatorului, celui ce il are in plasament sau tutela) care realizeaza venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
Pentru a beneficia de deducere personala suplimentara, parintele trebuie sa prezinte angajatorului documentul care atesta inscrierea copilului la scoala/ gradinita/ cresa si o declaratie pe propria raspundere semnata de celalalt parinte din care sa reiasa ca nu beneficiaza de deducerea personala suplimentara de 100 lei lunar.
Cod Fiscal deducere personala
In 2023, acordarea deducerilor personale se face conform prevederilor din OG nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Iata ce prevede:
Articolul 77 din OG nr. 16/2022:
Art 77. Deducere personală
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a), alin. (2) si (2^1) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.
(2) Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.
(3) Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.
(4) Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de până la nivelul prevăzut la alin. (3) inclusiv, deducerile personale de bază se stabilesc potrivit tabelului de mai sus.
(5) Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(6) În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.
(7) Copiii minori, în vârsta de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului sunt considerați întreținuți.
(8) Suma reprezentând deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.
(9) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m^2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m^2 in zonele montane.
(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);
b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
(11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei, persoana care are in plasament copilul sau in tutela, persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) In cazul in care copilul este intretinut de ambii parinti, deducerea personala suplimentara prevazuta la alin. (10) lit. b) se acorda unuia dintre parinti prin prezentarea documentului care atesta inscrierea copilului intr-o unitate de invatamant si a unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui beneficiar.
(13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, in plus fata de documentele prevazute la alin. (12), parintele care beneficiaza de deducerea personală suplimentara prevazuta la alin. (10) lit. b) are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de deduceri de la un alt angajator.
(14) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.
Deducere copil: ce acte vă trebuie, unde le depuneți și până când
Conform mențiunilor anterioare, părinții care au copii minori înscriși la o unitate de învățământ beneficiază de deducere personală suplimentară. Pentru a obține această deducere, trebuie să aducă angajatorului:
1. o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să reiasă că nu beneficiază de deducerea personală suplimentară de 100 lei lunar;
2. o adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de copil/copii.
Acte necesare deducere personală 2023
Salariatul va depune la plătitorul de venituri din salarii o declarație pe proprie raspundere, care trebuie să cuprindă următoarele informații:
– datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
– datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere (numele și prenumele, codul numeric personal);
– adeverința de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soț sau declarație pe proprie răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personala pentru acel copil. Declarațiile pe propria răspundere depuse în vederea acordării de deduceri personale nu sunt formulare tipizate. Contribuabilul va prezenta și documentele justificative care să ateste persoanele aflate în întreținere, cum sunt:
– certificatul de căsătorie;
– certificatele de naștere ale copiilor;
– adeverință de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răspundere și altele. Documentele vor fi prezentate în original și copie, plătitorul de venituri din salarii păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Model declarație deducere personală 2023

Subsemnatul/subsemnata ………………., domiciliat/ă în județul………………., localitatea/municipiul………………….., strada ……… nr…….. bloc…….. sc …….. et …… ap ……, posesor/posesoare al/a buletinului de identitate / cărții de identitate seria ……., nr. ……….., CNP ……………………………………. eliberat/ă de instituția………………., la data de ………………,
cunoscand că falsul în declarații se pedepsește conform legii penale,
declar pe propria răspundere că:
am / nu am (tăiați ce nu corespunde) în întreținere copilul cu următoarele date de identificare:
Numele ……………………………………
Prenumele ………………………………
Gen ………………………………………….
Data nașterii …………………………….
CNP ………………………………………….
Certificat de naștere anexat în copie seria ….. nr………………. emis de …………. la data de………….
Subsemnatul dau prezenta declarație pe proprie răspundere. Prezenta declarație are drept scop constituirea bazei legale pentru acordarea de deduceri personale începând cu luna ……………………. anul …………………………. și este opozabilă legal subsemnatului. Subsemnatul garantez personal pentru autenticitatea documentelor în copie atașate.
Locul declarației …………………………………………..
Data declarației …………………………………………..
Semnătura: